Intézmény önértékelés EQAVET kritériumok szerint

Kérdőív típus: 
Intézmény
A tervezés során az intézmények belső és külső érdekeltek bevonásával fogalmazzák meg stratégiai elképzeléseiket. A terv konkrét célokat, tevékenységeket és indikátorokat tartalmaz.
1 - egyáltalán nem2345 - teljes mértékban
Az intézmény által kitűzött célok illeszkednek az európai, országos és regionális szakképzés-politikai célokhoz.
Az intézmény egyértelműen meghatározta a céljait és figyelemmel kíséri azok teljesülését.
A helyi és/vagy egyéni igények azonosítása érdekében konzultációt folytat az belső/külső érdekelt felekkel.
A minőségirányítási és minőségbiztosítási felelősségi köröket meghatározták és elosztották.
A tervezési és minőségfejlesztési feladatokba a munkatársakat a kezdetektől bevonják.
Az intézmény más szakképző társintézményekkel való együttműködésben kezdeményező szerepet vállal..
Az érdekeltek részt vesznek a helyi igények felmérésében, elemzésében.
Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik.
A megvalósítási terv az érdekelt felekkel egyeztetve készül, és rögzíti a közösen elfogadott alapelveket.
1 - egyáltalán nem2345 - teljes mértékben
A kitűzött célok megvalósításához szükséges az erőforrások rendelkezésre állnak, elosztásuk megtörtént.
Befogadó, hatékony, általános támogatást élvező munkacsoport/partnerség dolgozik a megvalósításban.
A tanárok és szakoktatók képzési szükségleteit a továbbképzésekre vonatkozó stratégiai terv tartalmazza.
A pedagógusok továbbképzése rendszeres. A pedagógusok a kapacitásbővítés, a minőségfejlesztés és az eredményesség érdekében együttműködést alakítanak ki a külső érdekeltekkel.
Az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, és ezt mérésekkel támasztják alá.
1 - egyáltalán nem2345 - teljes mértékben
Az intézmény meghatározott időközönként önértékelést végez, hazai, helyi előírás alapján és/vagy belső szabályzat szerint
Az értékelés és a felülvizsgálat kiterjed az tanítási folyamatokra és tanulási kimenetekre/eredményekre, a tanulók elégedettségének, a tantestület teljesítményének és elégedettségének az értékelésére.
Az értékelés és a felülvizsgálat megfelelő és hatékony eljárást tartalmaz a belső és külső érdekelt felek bevonására.
Korai figyelmeztető rendszerek működnek.
A felülvizsgálat és a visszacsatolás a minőség folyamatos fejlesztésének alapfeltétele. A tervezés, megvalósítás és ellenőrzés csak a hatékony visszacsatolás révén nyer értelmet.
1 - egyáltalán nem2345 - teljes mértékben
A tanulási és tanítási környezetről és egyéni tanulási tapasztalatról szóló tanulói visszajelzéseket összegyűjtik. Ezeket a tanárok visszajelzéseivel együtt a további intézkedésekhez való tájékozódáshoz használják fel.
Széles körben és nyilvánosan hozzáférhetők a felülvizsgálat eredményeiről szóló információk.
A visszajelzési és felülvizsgálati eljárások a szervezet stratégiai tanulási folyamatának részei.
Az értékelési folyamat eredményeit megvitatják az érdekelt felekkel, és megfelelő cselekvési terveket állítanak össze.